Trường : THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 04/03/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10TOAN 10TIN 10LY 10HOA 10SINH 10VAN 10SU 10DIA 10ANH 11TOAN 11LYTIN 11HOA 11SINH 11VAN 11SUDIA 11ANH 11A 12TOAN 12LYTIN 12HOA 12SINH 12VAN 12SUDIA 12ANH 12A 10LY1 10LY2 10LY3 10HOA1 10SINH1 10SINH2 10TIN1 10TIN2 10TIN3 10TIN4 10TIN5 10TIN6 10GDKT-PL1 10GDKT-PL2 10GDKT-PL3 10CNCN1 10CNNN1 10CNNN2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12QG 12KHTN 12KHXH 11QG
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO          
2 LY - LTN.Hạnh TOAN - NTT.Nga Anh - NTH.Quang VAN - NTT.Thủy SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan DIA - PTT.Huyền GDCD - NT.Quân VAN - LTX.Đào Anh - LT.Hiền TOAN - NT.Búp SU - ĐTM.Vy VAN - NTrT.Nguyên Anh - NT.Hương   SU - VT.Hiền VAN - ĐT.Phương DIA - TT.Uyên SINH - ĐTM.Vi Anh - TT.Trinh DIA - NTH.Mai Anh - LTV.Tuệ VAN - VTH.Thủy TOAN - LT.Nguyệt SINH - LT.Thanh                                                 DIA - VT.Anh     HOA - TT.Hòa GDCD - NT.Sơn Anh - BTT.Thi
3 LY - LTN.Hạnh TOAN - NTT.Nga Anh - NTH.Quang SU - NM.Đại HOA - TT.Hòa TOAN - NT.Búp Anh - LTV.Tuệ VAN - NTT.Thủy TOAN - NTP.Diễm VAN - TTM.Hạnh SU - ĐTM.Vy VAN - ĐT.Phương VAN - NTrT.Nguyên SU - VT.Hiền   Anh - BTT.Thi Anh - NT.Hương DIA - TT.Uyên SINH - ĐTM.Vi SINH - NTX.Giang SU - NT.Quân SU - TT.Phượng VAN - VTH.Thủy VAN - HTT.Hoa SINH - LT.Thanh                                                 DIA - VT.Anh     LY - HDT.Lan GDCD - NT.Sơn TIN - LQ.Tâm
4 TOAN - TTK.Liên VAN - LTX.Đào TOAN - NTT.Nga SU - NM.Đại HOA - TT.Hòa TOAN - NT.Búp Anh - LTV.Tuệ VAN - NTT.Thủy TOAN - NTP.Diễm VAN - TTM.Hạnh Anh - BTT.Thi VAN - ĐT.Phương SU - ĐTM.Vy SU - VT.Hiền Anh - NT.Hương TOAN - LT.Nguyệt TOAN - NTT.Tâm SU - NT.Quân DIA - TT.Uyên SINH - NTX.Giang Anh - NTH.Quang VAN - NTrT.Nguyên GDCD - NT.Sơn VAN - HTT.Hoa SU - TT.Phượng                                                       LY - HDT.Lan DIA - NTH.Mai TIN - LQ.Tâm
5 HDTN - TTK.Liên HDTN - NTT.Nga HDTN - LH.Nghị HDTN - NTH.Yến HDTN - PNĐ.Huyền HDTN - NT.Búp HDTN - NM.Đại HDTN - BTU.Loan HDTN - NTP.Diễm VAN - TTM.Hạnh Anh - BTT.Thi TOAN - NTT.Tâm SU - ĐTM.Vy VAN - VTH.Thủy VAN - ĐT.Phương TOAN - LT.Nguyệt SU - VT.Hiền                                                                           VAN - LTX.Đào
T.3 1 SU - TT.Phượng Anh - NHP.Thủy TOAN - NTT.Nga TOAN - VQ.Vinh VAN - LTX.Đào VAN - ĐT.Trúc DIA - PTT.Huyền SU - NM.Đại Anh - LT.Hiền           Anh - NT.Hương     Anh - LQ.Nam VAN - HTT.Hoa Anh - TT.Trinh Anh - NTH.Quang SINH - NTT.Bình HOA - LS.Tín LY - NT.Trường DIA - TT.Uyên                                     LY - ĐH.Hà LY - HT.Sang TIN - LQ.Tâm LY - HTT.Trâm TIN - NTN.Ái DIA - NTH.Mai   GDCD - NT.Sơn   HOA - TT.Hòa SU - NT.Quân SU - VT.Hiền
2 SU - TT.Phượng VAN - LTX.Đào TOAN - NTT.Nga TOAN - VQ.Vinh TOAN - NTP.Diễm VAN - ĐT.Trúc DIA - PTT.Huyền TOAN - NV.Mến Anh - LT.Hiền           Anh - NT.Hương     Anh - LQ.Nam VAN - HTT.Hoa Anh - TT.Trinh Anh - NTH.Quang SINH - NTT.Bình HOA - LS.Tín LY - NT.Trường DIA - TT.Uyên                                     LY - ĐH.Hà LY - HT.Sang TIN - LQ.Tâm LY - HTT.Trâm TIN - NTN.Ái DIA - NTH.Mai   GDCD - NT.Sơn   HOA - TT.Hòa SU - NT.Quân SU - VT.Hiền
3 HOA - TT.Hòa TOAN - NTT.Nga Anh - NTH.Quang VAN - NTT.Thủy TOAN - NTP.Diễm SU - NM.Đại TOAN - NT.Búp TOAN - NV.Mến VAN - LTX.Đào           TOAN - NTT.Tâm     TOAN - VQ.Vinh Anh - LQ.Nam HOA - PTT.Thanh VAN - ĐT.Trúc DIA - TT.Uyên SU - TT.Phượng VAN - HTT.Hoa GDCD - NT.Sơn                                     SINH - LT.Thanh TIN - LQ.Tâm SINH - NTT.Bình HOA - LT.Phượng HOA - LS.Tín LY - NT.Tâm   DIA - VT.Anh   SINH - NTX.Giang SU - NT.Quân TOAN - LT.Nguyệt
4 Anh - NHP.Thủy TOAN - NTT.Nga SU - TT.Phượng VAN - NTT.Thủy TOAN - NTP.Diễm TOAN - NT.Búp SU - NM.Đại Anh - NT.Hương VAN - LTX.Đào           TOAN - NTT.Tâm     TOAN - VQ.Vinh SU - NT.Quân HOA - PTT.Thanh VAN - ĐT.Trúc DIA - TT.Uyên TIN - HH.Sơn Anh - LTV.Tuệ Anh - NTH.Quang                                     SINH - LT.Thanh TIN - LQ.Tâm SINH - NTT.Bình HOA - LT.Phượng HOA - LS.Tín LY - NT.Tâm   DIA - VT.Anh   SINH - NTX.Giang DIA - NTH.Mai TOAN - LT.Nguyệt
5 VAN - LTX.Đào LY - NT.Tâm SU - TT.Phượng Anh - NHP.Thủy Anh - NT.Hương GDCD - NT.Sơn VAN - NTT.Thủy GDCD - NT.Quân SU - NM.Đại                                                                                            
T.4 1 Anh - NHP.Thủy LY - NT.Tâm VAN - NTT.Thủy SINH - ĐTM.Vi Anh - NT.Hương Anh - LQ.Nam TOAN - NT.Búp SU - NM.Đại TOAN - NTP.Diễm     TOAN - NTT.Tâm           TOAN - VQ.Vinh LY - HDT.Lan TIN - HH.Sơn VAN - ĐT.Trúc TOAN - HĐ.Quốc LY - HTT.Trâm SINH - HTM.Quý VAN - HTT.Hoa                                     HOA - LS.Tín HOA - NTH.Yến   TIN - LQ.Tâm SINH - NTT.Bình TIN - NTN.Ái GDCD - NT.Sơn TIN - VTT.Giang VAN - NTH.Xuyến     SINH - LT.Thanh
2 Anh - NHP.Thủy LY - NT.Tâm HOA - LT.Sửu TOAN - VQ.Vinh Anh - NT.Hương Anh - LQ.Nam TOAN - NT.Búp SU - NM.Đại VAN - LTX.Đào     TOAN - NTT.Tâm           VAN - VTH.Thủy TOAN - TC.Hoan DIA - NTH.Mai SINH - TT.Lam TOAN - HĐ.Quốc LY - HTT.Trâm SINH - HTM.Quý VAN - HTT.Hoa                                     HOA - LS.Tín HOA - NTH.Yến   TIN - LQ.Tâm SINH - NTT.Bình TIN - NTN.Ái GDCD - NT.Sơn TIN - VTT.Giang VAN - NTH.Xuyến     SINH - LT.Thanh
3 HOA - TT.Hòa TIN - VTT.Giang HOA - LT.Sửu TOAN - VQ.Vinh VAN - LTX.Đào VAN - ĐT.Trúc VAN - NTT.Thủy Anh - NT.Hương SU - NM.Đại                 SINH - NTX.Giang Anh - LQ.Nam DIA - NTH.Mai SINH - TT.Lam VAN - NTrT.Nguyên Anh - TT.Trinh Anh - LTV.Tuệ TIN - HH.Sơn                                     TIN - LQ.Tâm SINH - NTT.Bình LY - LTN.Hạnh SINH - HTM.Quý LY - HDT.Lan GDCD - NT.Sơn TIN - NTN.Ái LY - HT.Sang VAN - NTH.Xuyến     HOA - LS.Tín
4 HOA - TT.Hòa SU - NM.Đại HOA - LT.Sửu Anh - NHP.Thủy VAN - LTX.Đào DIA - BTU.Loan VAN - NTT.Thủy Anh - NT.Hương Anh - LT.Hiền                 SINH - NTX.Giang Anh - LQ.Nam VAN - ĐT.Trúc DIA - NTH.Mai VAN - NTrT.Nguyên Anh - TT.Trinh Anh - LTV.Tuệ TOAN - TC.Hoan                                     TIN - LQ.Tâm SINH - NTT.Bình LY - LTN.Hạnh SINH - HTM.Quý LY - HDT.Lan GDCD - NT.Sơn TIN - NTN.Ái LY - HT.Sang TOAN - VQ.Vinh     HOA - LS.Tín
5 LY - LTN.Hạnh SU - NM.Đại TOAN - NTT.Nga Anh - NHP.Thủy HOA - TT.Hòa DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ VAN - NTT.Thủy LY - NT.Tâm                                                                                            
T.5 1   Anh - NHP.Thủy   SINH - ĐTM.Vi SINH - PNĐ.Huyền GDCD - NT.Sơn SU - NM.Đại VAN - NTT.Thủy LY - NT.Tâm Anh - LT.Hiền VAN - NTH.Xuyến   VAN - NTrT.Nguyên Anh - NT.Hương VAN - ĐT.Phương SU - VT.Hiền TOAN - NTT.Tâm VAN - VTH.Thủy TIN - LQ.Tâm VAN - ĐT.Trúc TOAN - VTN.ánh HOA - LT.Sửu TOAN - HĐ.Quốc TOAN - LT.Nguyệt Anh - NTH.Quang               TIN - VTT.Giang         GDCD - NT.Quân               HOA - LT.Thủy           Anh - TT.Trinh     VAN - LTX.Đào
2   Anh - NHP.Thủy   SINH - ĐTM.Vi SINH - PNĐ.Huyền SU - NM.Đại VAN - NTT.Thủy DIA - BTU.Loan LY - NT.Tâm TOAN - NV.Mến Anh - BTT.Thi   Anh - LT.Hiền Anh - NT.Hương VAN - ĐT.Phương VAN - NTH.Xuyến TOAN - NTT.Tâm TIN - LQ.Tâm HOA - LS.Tín VAN - ĐT.Trúc GDCD - NT.Sơn HOA - LT.Sửu SINH - NTT.Bình TOAN - LT.Nguyệt Anh - NTH.Quang               TIN - VTT.Giang         GDCD - NT.Quân               HOA - LT.Thủy           Anh - TT.Trinh     VAN - LTX.Đào
3 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang   HOA - NTH.Yến TOAN - NTP.Diễm SU - NM.Đại GDCD - NT.Quân DIA - BTU.Loan DIA - PTT.Huyền SU - VT.Hiền VAN - NTH.Xuyến SU - ĐTM.Vy Anh - LT.Hiền VAN - VTH.Thủy   Anh - BTT.Thi VAN - ĐT.Phương Anh - LQ.Nam HOA - LS.Tín TOAN - HĐ.Quốc LY - LH.Nghị TIN - HH.Sơn SINH - NTT.Bình GDCD - NT.Sơn LY - LC.Trừng             TIN - NTN.Ái                                   LY - HTT.Trâm   TOAN - VQ.Vinh     TOAN - LT.Nguyệt
4 TOAN - TTK.Liên VAN - LTX.Đào   HOA - NTH.Yến SU - NM.Đại Anh - LQ.Nam GDCD - NT.Quân TOAN - NV.Mến DIA - PTT.Huyền SU - VT.Hiền VAN - NTH.Xuyến Anh - NT.Hương TOAN - NTT.Tâm VAN - VTH.Thủy   Anh - BTT.Thi VAN - ĐT.Phương LY - ĐH.Hà VAN - HTT.Hoa GDCD - NT.Sơn LY - LH.Nghị TOAN - HĐ.Quốc Anh - TT.Trinh HOA - TT.Hòa LY - LC.Trừng             TIN - NTN.Ái                                   LY - HTT.Trâm   TOAN - VQ.Vinh     TOAN - LT.Nguyệt
5                                   LY - ĐH.Hà LY - HDT.Lan TOAN - HĐ.Quốc TIN - HH.Sơn GDCD - NT.Sơn VAN - VTH.Thủy HOA - TT.Hòa VAN - HTT.Hoa                                                     VAN - NTH.Xuyến      
T.6 1 VAN - LTX.Đào   LY - LH.Nghị             Anh - LT.Hiền TOAN - NT.Búp HDTN - LTN.Hạnh TOAN - NTT.Tâm TOAN - NTT.Nga SU - ĐTM.Vy VAN - NTH.Xuyến Anh - NT.Hương HOA - LT.Sửu TOAN - TC.Hoan LY - HT.Sang HOA - TT.Hòa Anh - LTV.Tuệ TOAN - HĐ.Quốc DIA - NTH.Mai HOA - LS.Tín                   TIN - VTT.Giang TIN - NTN.Ái     GDCD - NT.Sơn GDCD - NT.Quân CN - NT.Tâm CN - NTT.Bình CN - HTM.Quý                 Anh - TT.Trinh     LY - LC.Trừng
2 VAN - LTX.Đào   LY - LH.Nghị             TOAN - NV.Mến TOAN - NT.Búp VAN - ĐT.Phương TOAN - NTT.Tâm TOAN - NTT.Nga SU - ĐTM.Vy VAN - NTH.Xuyến Anh - NT.Hương HOA - LT.Sửu TOAN - TC.Hoan LY - HT.Sang HOA - TT.Hòa Anh - LTV.Tuệ TOAN - HĐ.Quốc DIA - NTH.Mai HOA - LS.Tín                   TIN - VTT.Giang TIN - NTN.Ái     GDCD - NT.Sơn GDCD - NT.Quân CN - NT.Tâm CN - NTT.Bình CN - HTM.Quý                 Anh - TT.Trinh     LY - LC.Trừng
3     VAN - NTT.Thủy             TOAN - NV.Mến SU - ĐTM.Vy Anh - NT.Hương Anh - LT.Hiền TOAN - NTT.Nga TOAN - NTT.Tâm TOAN - LT.Nguyệt SU - VT.Hiền VAN - VTH.Thủy GDCD - NT.Sơn SU - NT.Quân TOAN - VTN.ánh LY - LC.Trừng DIA - NTH.Mai TIN - HH.Sơn TOAN - TC.Hoan LY - LH.Nghị LY - NT.Trường LY - LTN.Hạnh HOA - LT.Sửu SINH - PNĐ.Huyền SINH - TT.Lam     TIN - VTT.Giang     TIN - NTN.Ái                             TOAN - VQ.Vinh     Anh - BTT.Thi
4     VAN - NTT.Thủy             HDTN - NV.Mến HDTN - HT.Sang Anh - NT.Hương HDTN - HTM.Quý HDTN - VT.Hiền HDTN - ĐTM.Vy HDTN - LT.Nguyệt HDTN - ĐT.Phương GDCD - NT.Sơn DIA - TT.Uyên TOAN - HĐ.Quốc TOAN - VTN.ánh LY - LC.Trừng DIA - NTH.Mai SU - TT.Phượng TOAN - TC.Hoan LY - LH.Nghị LY - NT.Trường LY - LTN.Hạnh HOA - LT.Sửu SINH - PNĐ.Huyền SINH - TT.Lam     TIN - VTT.Giang     TIN - NTN.Ái                             TOAN - VQ.Vinh     Anh - BTT.Thi
5 HDTN - TTK.Liên HDTN - NTT.Nga HDTN - LH.Nghị HDTN - NTH.Yến HDTN - PNĐ.Huyền HDTN - NT.Búp HDTN - NM.Đại HDTN - BTU.Loan HDTN - NTP.Diễm HDTN - NV.Mến HDTN - HT.Sang HDTN - LTN.Hạnh HDTN - HTM.Quý HDTN - VT.Hiền HDTN - ĐTM.Vy HDTN - LT.Nguyệt HDTN - ĐT.Phương HDTN - LT.Sửu HDTN - HDT.Lan HDTN - NTX.Giang HDTN - TT.Lam HDTN - HĐ.Quốc HDTN - NTT.Bình HDTN - TT.Hòa HDTN - TC.Hoan                                                            
T.7 1                                                                                                              
2                                                                                                              
3                                                                                                              
4                                                                                                              
5                                                                                                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 02-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net