Trường : THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 04/03/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Võ Thị Ngọc Ánh                               12SINH             12SINH 12SINH            
Trần Công Hoan                       12LYTIN   12A             12LYTIN 12LYTIN 12A 12A 12A          
Nguyễn Thị Thanh Tâm       11A 11HOA     11SUDIA 11SUDIA   11HOA 11HOA       11A 11A   11SINH   11SINH 11SINH 11SUDIA              
Hoàng Đức Quốc                     12VAN 12VAN       12SUDIA   12HOA 12VAN 12HOA 12SUDIA 12SUDIA   12HOA 12VAN          
Võ Quang Vinh           10HOA 10HOA 12TOAN 12TOAN   12TOAN 10HOA 10HOA 12QG       12QG 12QG       12QG 12QG            
Nguyễn Thị Tuyết Nga   10TIN 10TIN 10LY 10TIN 10LY 10LY 10TIN 10TIN           10LY           11VAN 11VAN 11VAN   10TIN          
Thái Thị Kim Liên       10TOAN 10TOAN                         10TOAN 10TOAN           10TOAN          
Nguyễn Thị Búp   11LYTIN 10VAN 10VAN 10VAN     10SU 10VAN   10SU 10SU                 11LYTIN 11LYTIN     10VAN          
Nguyễn Văn Mến             10DIA 10DIA                 11TOAN   10DIA     11TOAN 11TOAN 11TOAN 11TOAN          
Lê Thị Nguyệt   12ANH   11ANH 11ANH     11QG 11QG             12ANH 12ANH 11QG 11QG       11ANH 11ANH 11ANH          
Nguyễn Thị Phương Diễm     10ANH 10ANH 10ANH   10SINH 10SINH 10SINH   10ANH             10SINH             10ANH          
Đào Hữu Hà           11A1 11A1                       12TOAN 12TOAN                    
Lê Hữu Nghị         10LY                         12SINH 12SINH   10LY 10LY 10LY1 10LY1 10LY          
Hoàng Thị Sang           11A2 11A2           11A8 11A8             12HOA 12HOA   11LYTIN 11LYTIN          
Huỳnh Dương Tuyết Lan     12KHTN 12KHTN             12LYTIN   11A5 11A5           12LYTIN         12LYTIN          
Nguyễn Thanh Trường           12ANH 12ANH                               10LY2 10LY2            
Huỳnh Thị Thùy Trâm           11A4 11A4       12SUDIA 12SUDIA           11A7 11A7                      
Lê Thị Ngọc Hạnh   10TOAN 10TOAN                   11A3 11A3 10TOAN           11HOA   10LY3 10LY3 11HOA          
Nguyễn Thị Tâm               11A6 11A6 10TIN 10TIN 10TIN     10ANH 10ANH 10ANH       10CNCN1 10CNCN1                
Lê Thị Thủy                               11A3 11A3                          
Phạm Thị Thu Thanh               12HOA 12HOA                                          
Lê Thị Sửu                       10LY 10LY 10LY   12VAN 12VAN       12TOAN 12TOAN 10HOA1 10HOA1 12TOAN          
Nguyễn Thị Hoàng Yến         10HOA           11A2 11A2           10HOA 10HOA           10HOA          
Lê Sĩ Tín           12SUDIA 12SUDIA 11A5 11A5   11A1 11A1 11QG 11QG     12LYTIN 12LYTIN     12A 12A                
Trần Thị Hòa   12KHTN 10SINH 10SINH   12KHTN 12KHTN 10TOAN         10TOAN 10TOAN 10SINH       12ANH 12ANH 12SINH 12SINH     12ANH          
Lê Thị Phượng               11A4 11A4                                          
Lê Thị Thanh   12A 12A         11A1 11A1   11QG 11QG                                    
Nguyễn Thị Xuân Giang     12HOA 12HOA       12KHTN 12KHTN       12TOAN 12TOAN                     12HOA          
Nguyễn Thị Thủy Bình           12VAN 12VAN 11A3 11A3   11A5 11A5 11A2 11A2     12SUDIA 12SUDIA     10CNNN1 10CNNN1     12SUDIA          
Thái Thị Lam                       12SINH 12SINH                   10SINH2 10SINH2 12SINH          
Đỗ Thị Mộng Vi   12LYTIN 12LYTIN               10HOA         10HOA 10HOA                          
Hồ Thị Mỹ Quý                     12ANH 12ANH 11A4 11A4             10CNNN2 10CNNN2   11SINH 11SINH          
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền         10SINH                     10SINH 10SINH           10SINH1 10SINH1 10SINH          
Phạm Tấn Khắc                                                            
Hồ Hữu Sơn                 12SUDIA   12HOA   12A         12VAN   12SINH     12ANH              
Lê Quang Tâm     11QG 11QG   11A3 11A3 11A2 11A2   11A4 11A4 11A1 11A1   12LYTIN 12TOAN                          
Vũ Thị Thu Giang                     11A8 11A8 10TIN     10TIN2 10TIN2 10TIN     10TIN4 10TIN4 10TIN3 10TIN3            
Nguyễn Thị Nhân Ái           11A5 11A5       11A6 11A6 11A7 11A7       10TIN1 10TIN1   10TIN5 10TIN5 10TIN6 10TIN6            
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên   11SINH 11SINH 12VAN                 12VAN 12VAN   11SINH                            
Võ Thị Hương Thủy   12SUDIA 12SUDIA   11VAN             12TOAN       12TOAN   11VAN 11VAN 12SUDIA     12TOAN              
Nguyễn Thị Thùy Tiên                                                            
Hồ Thị Thúy Hoa     12ANH 12ANH   12LYTIN 12LYTIN 12ANH     12A 12A             12LYTIN 12A                    
Nguyễn Thị Hồng Xuyến                     12QG 12QG 12QG     11LYTIN 11ANH 11LYTIN 11LYTIN 12QG 11ANH 11ANH                
Đinh Thị Phương   11A 11HOA 11HOA 11SUDIA                     11SUDIA 11SUDIA 11A 11A     11HOA   11A 11A          
Đoàn Thị Trúc           10VAN 10VAN 12SINH 12SINH   12SINH   10VAN 12HOA   12HOA 12HOA                          
Đinh Thị Phúc Trang                                                            
Nguyễn Thị Thu Thủy   10HOA 10DIA 10DIA       10HOA 10HOA 10SU 10LY   10SU 10SU 10DIA 10DIA 10SU           10LY 10LY            
Lê Thị Xuân Đào   10ANH   10TIN 11QG 10SINH 10TIN 10ANH 10ANH 10TOAN   10ANH 10SINH 10SINH   11QG 11QG   10TIN   10TOAN 10TOAN                
Trần Thị Phượng     12VAN 12A   10TOAN 10TOAN 12SUDIA 10LY 10LY                           12ANH            
Nguyễn Trung Quân   10DIA 12SINH 12TOAN   12KHXH 12KHXH 12KHXH 12LYTIN 10DIA           10GDKT-PL1 10GDKT-PL1 10SU 10SU   10GDKT-PL3 10GDKT-PL3 12HOA              
Đinh Thị Mỹ Vy   11HOA 11LYTIN 11SINH 11SINH                         11HOA     11SUDIA 11SUDIA 11LYTIN 11SUDIA 11SUDIA          
Võ Thị Hiền   11ANH 11VAN 11VAN 11A 11QG 11QG                 11ANH   11TOAN 11TOAN       11A 11VAN 11VAN          
Đoàn Vũ Lâm Uyên                                                            
Nguyễn Minh Đại   10SINH 10HOA 10HOA 10SU 10DIA   10VAN 10SU 10ANH 10DIA 10DIA 10ANH 10TIN 10TIN 10SU 10VAN 10VAN 10SINH           10SU          
Nguyễn Thái Sơn   12KHXH 12KHXH 12SUDIA   11A8 11A8 12A   10VAN 11A7 11A7 11A6 11A6   10VAN 12SINH 12ANH 12HOA 12VAN 10GDKT-PL2 10GDKT-PL2 12LYTIN 12TOAN            
Phạm Thị Tâm                                                            
Trần Thùy Uyên   12TOAN 12TOAN 12LYTIN   12A 12A 12VAN 12VAN                             12LYTIN            
Nguyễn Thị Hoa Mai   12SINH   12KHXH   11A6 11A6   12KHXH     12HOA 12HOA 12SINH             12ANH 12ANH 12SUDIA 12SUDIA            
Bạch Thị Út Loan   10VAN     10DIA                 10VAN 10VAN   10DIA 10DIA             10DIA          
Phan Thị Thanh Huyền   10SU       10SU 10SU                     10ANH 10ANH                      
Vũ Tuấn Anh   11A7 11A7         11A8 11A8                                          
Trần Tráng Trinh   12HOA       12HOA 12HOA           12SUDIA 12SUDIA   12QG 12QG   12SUDIA   12QG 12QG                
Nguyễn Thị Hồng Quang   10LY 10LY 12SINH   12SINH 12SINH 10LY 12A             12A 12A                          
Nguyễn Văn Định                                                            
Lê Quốc Nam           12TOAN 12TOAN 12LYTIN     10VAN 10VAN 12LYTIN 12LYTIN       12TOAN 10VAN                      
Lê Thị Văn Tuệ   12VAN 10SU 10SU         12ANH       12ANH 12ANH 10SU           12VAN 12VAN                
Bùi Thị Tùng Thi   11QG 11ANH 11LYTIN 11LYTIN                       11LYTIN 11ANH 11ANH       11QG 11QG            
Lê Thị Hiền   11TOAN       10ANH 10ANH             10ANH   11TOAN 11SINH 11SINH     11TOAN   11SINH              
Nguyễn Thị Hương   11VAN 11A 11SUDIA   11SUDIA 11SUDIA   10DIA 10SINH 10SINH 10SINH 10DIA 10DIA   11VAN 11VAN   11HOA   11A 11A 11HOA 11HOA            
Nguyễn Hà Phương Thủy           10TIN     10TOAN 10HOA 10TOAN 10TOAN   10HOA 10HOA 10TIN 10TIN                          
Tôn Thất Bảo Anh                                                            
Nguyễn Thiện Nguyên                                                            
Lê Văn Nguyên                                                            
Trần Thị Lệ Thủy                                                            
Lưu Công Trừng                                   12A 12A   11QG 11QG 12VAN 12VAN            
Trần Thị Mỹ Hạnh     11TOAN 11TOAN 11TOAN                                                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 02-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net